Ultima editie tiparita in format pdf

Cadrele didactice care nu reuşesc să obţină nici a treia oară definitivarea îşi pot pierde titularizarea şi să devină suplinitori!

Publicat pe 2016-01-22 12:34:57Mihail Marinescu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a organizat, în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, în Aula universităţii, o şedinţă cu directorii tuturor unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, tema principală fiind managementul instituţional – componenta managementului resurselor umane. Au fost dezbătute subiecte referitoare la: Rolul Universităţii în sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar în încadrarea cu personal didactic; Probleme specifice ale învăţământului din perspective Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Prahova; Precizări ale reprezentantului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova provind siguranţa în şcoli; Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar; Alcătuirea proiectului de încadrare. În fine, unul dintre cele mai “arzătoare” subiecte, l-a costituit cel referitor la etapele mobilităţii personalului didactic valabil pentru perioada ianuarie-aprilie 2016, temă prezentată de prof. Tudor Iancu – inspector şcolar pentru managementul resurselor umane din cadrul ISJ Prahova. Acesta le-a transmis directorilor că acele cadre didactice titulare care nu au obţinut Definitivarea nici la cea de-a treia încercare îşi vor pierde titularizarea, ele devenind cadre didactice suplinitoare. Tot în ce priveşte definitivarea, la şedinţa cu directorii s-a comunicat că pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017 acele cadre didactice calificate care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, precum şi cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care au obţinut media de repartizare minimum 7 în specialitatea postului la concursurile de titularizare, sesiunile 2015 şi/sau 2014, care au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine” şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate.

Referindu-se la pensionari, prof. inspector Tudor Iancu a afirmat că, în anul şcolar 2016-2017, personalul didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2016, poate fi reîncadrat în funcţia de personal didactic cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. Cererile de pensionare se pot depune până la data de 22 ianuarie a.c. Un alt criteriu pentru  prelingire a activităţii la această categorie de cadre didactice îl reprezintă postul pe care îl deţine atunci, el trebuind să fie complet.

Pe 16 februarie urmează să fie publicate listele cu orele şi catedrele vacante pentru completările de normă didactică. Înscrierile pentru concursul de titularizare se pot face în perioada 13-20 mai, concursul desfăşurându-se pe data de 20 iulie, iar pe data de 8 august încep etapele de repartizare în şedinţă publică pe posturile vacante din învăţământul prahovean.

Prof. Tudor Iancu a făcut apoi cunoscut calendarul mobilităţii personalului didactic, din care enumerăm:

Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului şcolar: afişarea la inspectoratele şcolare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete (termen 16 februarie 2016); înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar (perioada 17-19 februarie 2016); organizarea probelor practice/orale în profilul postului pentru completările şi întregirile de normă didactică (termen 22 februarie 2016); şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, pentru completarea normei didactice (termen 23 februarie 2016); emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer (perioada 24-26 februarie 2016).

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular: afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete (termen 24 martie 2016); afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (termen 24 martie 2016);depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin

schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar (perioada 25-30 martie 2016); afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice

înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer (termen 1 aprilie 2016); înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate (1 şi 4 aprilie 2016); desfăşurarea probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar (termen 4 aprilie 2016); soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, afişarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar (termen 5 aprilie 2016); depunerea cererilor de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obţinerea acordului/acordului de principiu

pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer (perioada: 5-8 aprilie 2016); depunerea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, de către

personalul didactic titular care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar (zilele 15 şi 18 aprilie 2016); soluţionarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ (perioada 19-21 aprilie 2016); soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţă publică (termen 22 aprilie 2016); înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ (zilele 22 şi 25 aprilie 2016); emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare (perioada 27 aprilie – 6 mai 2016).