Ultima editie tiparita in format pdf

În atenţia cadrelor didactice care vor să obţină gradaţia de merit

Publicat pe 2016-03-15 09:55:08Mihail Marinescu

Profesorii care au rezultate deosebite în pregătirea elevilor mai au timp până vineri, 18 martie, să-şi depună dosarele pentru gradaţia de merit, iar rezultatele finale vor fi afişate de către inspectoratul şcolar în luna mai. 

Gradaţia de merit reprezintă 25% din salariul de bază şi se acordă pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2016.Inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015. Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează, ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, de către inspectoratul şcolar, respectiv de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, palatele şi cluburile copiilor, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.

Din graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2016 am selectat:

Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar (perioada 21-30 martie);
Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplină, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate (perioada 1-22 aprilie);
Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit (perioada 25 aprilie-13 mai);
Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar (perioada16-17 mai);
Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar (termen 18 mai);
Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat (perioada 19-20 mai);
Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii (perioada 23-25 mai);
Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare (termen 26-27 mai);
Înaintarea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit (perioada 30-31 mai);

Emiterea ordinului ministrului educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (termen 11 august).