Ultima editie tiparita in format pdf

Calendarul etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare în învatamântul dual si în învatamântul profesional

Publicat pe 2020-10-06 13:10:44Mihail Marinescu

A fost publicat ordinul privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativteritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional.
Astfel, până la 13 noiembrie, operatorii economici transmit la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) solicitările de şcolarizare în învăţământul dual.
Solicitările operatorilor economici se vor transmite prin e-mail la adresa registratura.cndipt@gmail.com, cu respectarea termenului-limită prevăzut în prezentul calendar.

Alte etape:
- Până pe 13 noiembrie: Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul calendar.
- Până pe 20 noiembrie: Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic1 înaintează la ISJ/ISMB Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi a propunerilor de cifre de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, conform anexei nr. 5 la ordin, împreună cu contractele-cadru încheiate.
- În perioada 7-11 decembrie: ISJ/ISMB organizează şedinţă a Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) pentru analiza şi avizarea numărului de locuri pentru învăţământul profesional şi pentru învăţământul dual.
- În perioada 18-22 decembrie: ISJ/ISMB organizează şedinţă a CLDPS şi pentru analiza şi avizarea Proiectului cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional şitehnic (învăţământ postliceal, învăţământ liceal filiera tehnologică, învăţământ profesional, învăţământ dual, stagii de pregătire practică). Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul dual avizate în şedinţele CLDPS din luna decembrie sunt verificate şi primesc avizul pentru includerea în proiectul planului de şcolarizare doar în condiţiile existenţei contractelor de parteneriat încheiate între unităţile de învăţământ, operatorii economici şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ.
- Până pe 22 ianuarie 2021: SJ/ISMB aprobă Proiectul cifrei de şcolarizare în consiliul de administraţie.