Ultima editie tiparita in format pdf

Ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care aspiră la şefia inspectoratelor şcolare

Publicat pe 2020-05-05 11:20:47Mihail Marinescu

În privinţa calendarului, mai aveţi de aşteptat...! Ministerul Educaţiei a aprobat metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic. Astfel, la concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte mai multe condiţii, printre care: este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional; este absolvent al învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau al ciclului I de studii universitare de licenţă şi al ciclului II de studii universitare de master, finalizate cu diplomă de licenţă şi diplomă de master; este cadru didactic de predare titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 10 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în această perioadă, până la înscrierea la concurs; are recomandare cu privire la calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; la data susţinerii concursului nu îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare; nu îndeplineşte, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unei organizaţii sindicale la nivel local, judeţean sau naţional. Concursul se organizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se desfăşoară la sediul acestei instituţii. Până acum, însă, nu se ştie şi în ce perioadă se vor organiza probele. Dar, bine că avem metodologia! Candidaţii trebuie să susţină trei probe: evaluarea curriculumului vitae; rezolvarea testului-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute şi susţinerea interviului în faţa comisiei de concurs.