Ultima editie tiparita in format pdf

A apărut Metodologia de înscriere în învăţământul primar

Publicat pe 2020-02-27 15:19:00Mihail Marinescu

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021. Astfel, părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare. Cei ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar - clasa pregătitoare - dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau ai celor pentru care evaluarea arata că dezvoltarea lor psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii celor mici la grădiniţă în grupa mare, se arată în metodologia respectivă. Toţi copiii ai căror părinţi solicita înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi la unitatea solicitată. Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, sunt înmatriculaţi cei care provin din alte circumscripţii şcolare, inclusiv din alte localităţi. Printre noutăţi se numără constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare, precum şi soluţionarea situaţiilor excepţionale ale copiilor care nu se încadrează în tranşele de vârsta prevăzute de metodologie. Constituirea formaţiunilor de elevi se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza unei proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ şi aprobate de Consiliul de administraţie, procedura care să asigure transparenţa, echitate, nondiscriminare şi incluziune. La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova a fost pus la dispoziţie şi un număr de telefon TelVerde, la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar. Numărul de telefon menționat anterior este 0 800 816 244. Numărul TelVerde va fi disponibil începând cu data de 28 februarie, de luni până joi, în intervalul orar 9:00-16:00, iar vineri în intervalul orar 9:00-14.00.

Calendarul înscrierii în învăţământul primar
24 februarie: Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă exista, şi pe site-ul inspectoratului şcolar. Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitata de părinţi/tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin Afişarea unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitata de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021. Anunţarea, prin afişare, la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor - avizate, din punctul de vedere al legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi;
25 februarie-9 martie: Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porţilor deschise“, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate;
25 februarie-9 martie: Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă;
25 februarie-20 martie: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021. Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar
25 februarie: Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar;
4-23 martie: Completarea de către părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicita înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicita înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), respectiv 8,00-17,00 (vineri). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicita înscrierea copiilor la şcoală specială.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar;
26 martie: Procesarea, de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere;
27-30 martie: Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, a cererilor prin care se solicita înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât scoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază;
31 martie: Procesarea, de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât scoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie;
1 aprilie: Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar
22 aprilie Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar. Informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către comisia judeţeană cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua;
23-30 aprilie: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ, aflată pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor;
4-6 mai: Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, aplicând procedura specifica elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă;
7 mai: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare;
8-15 mai: Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.