Ultima editie tiparita in format pdf

Continuă sarabanda modificărilor în Educaţie

Publicat pe 2020-02-12 10:51:31Mihail Marinescu

Vedeţi în ce condiţii se poate produce modificarea contractului de muncă, din perioadă nedeterminată în perioadă determinată

Directorii unităţilor de învăţământ din Ploieşti şi din judeţ Prahova au fost invitaţi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova pentru a li se comunica detalii despre noutăţile incluse în Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021. Activitatea a fost coordonată de inspectorii şcolari din cadrul Biroului de management al resurselor umane, prof. Elisabeta Bianca Ciulac şi prof. Tudor Iancu. Sunt destul de multe aspecte de enumerat din cuprinsul stufos al Metodologiei respective, însă ne vom axa doar pe câteva, care ar putea fi ceva mai interesante. Astfel, la Art. 3 (1) se precizează: Cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sunt cadre didactice cu drept de practică în învăţământul preuniversitar. Art.3 (2) La înscrierea la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, denumit în continuare concurs naţional, absolvenţii cu diplomă ai învăţământului postliceal şi universitar de lungă şi scurtă durată au obligația să facă dovada finalizării pregătirii psihopedagogice. Pregătirea psihopedagogică presupune obţinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obţinerea „Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică”. O altă noutate poate atrage nemulţumirea multora, pentru că se referă la modificarea contractului de muncă, din perioadă nedeterminată în perioadă determinată. Iată despre ce este vorba: Art.5 (8): În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrelor didactice angajate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar până la 31 august 2012 cu o vechime mai mare de 7 (şapte) ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ sau gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului ştiinţific de doctor, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă nedeterminată în perioadă determinată, în temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost titulare.

Alte noutăţi: Art. 23 (3) Inspectoratele şcolare au obligaţia de a avea o evidenţă strictă a tuturor cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate. Art. 21(4) După încadrarea titularilor se încadrează după aceeaşi procedură, în ordine: a) cadrele didactice debutante repartizate începând cu 1 septembrie 2012, ca urmare a participării la concursul naţional, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pentru perioadă nedeterminată, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ şi de la data angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioadă nedeterminată până la data de 31 august 2020 nu acumulează o vechime efectivă la catedră mai mare de 6 ani, fără a se lua în considerare perioadele de suspendare a contractului individual de muncă pe durata concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizate în sesiunile 2015, 2016, 2017 sau 2018 în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare3, pentru care se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învăţare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră; b) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei. Art. 21 (9 În situația în care cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, au ocupat posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prin concurs naţional începând cu 1 septembrie 2012, acumulează, de la data angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, o vechime efectivă la catedră mai mare de 6 (şase) ani în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020, cu respectarea condiţiei prevăzute la alin. (7) sau în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020 au ocupat posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prin concurs naţional, fără a se încadra în prevederile alin. (7), pentru o durată mai mare de 6 ani şi nu promovează examenul naţional pentru definitivarea în învăţământ, sesiunea 2020, au posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată și în anul şcolar 2020-2021, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost încadrate, inspectoratele şcolare emițând decizii de repartizare în acest sens, cu excepţia cadrelor didactice debutante care au beneficiat de acest drept în anul şcolar anterior. Art. 21 (10) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei pierd această calitate, dacă se află într-una dintre următoarele situaţii: a) nu au obţinut calificativul parțial “Foarte bine” în anul școlar în curs; b) nu au obţinut calificativul „Foarte bine” în ultimul an şcolar încheiat; c) au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar încheiat sau în anul școlar în curs; d) nu li se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare conform deciziei de repartizare pe post/catedră la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care au fost repartizate şi nu-şi completează norma didactică de predare, conform prezentei Metodologii; e) nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare-învăţare-evaluare completă în concordanţă cu dsiciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare şi nu obţin o nouă repartizare în etapa de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform prezentei Metodologii; f) li se reduce în întregime postul didactic/catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care sunt angajate; g) obţin note sub 5 (cinci) la proba scrisă a concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care sunt angajate, conform deciziilor de repartizare. Art. (11) Cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care pierd această calitate în condiţiile alin. (10) pot fi încadrate, în anul şcolar 2020-2021, în condiţiile prezentei Metodologii.