Ultima editie tiparita in format pdf

Campanie de promovare a învăţământului dual

Publicat pe 2019-11-20 12:50:25Mihail Marinescu

Elevii din învăţământul dual beneficiază, printre altele, şi de susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, prin care fiecare elev primeşte suma de 200 lei

La Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova s-a desfăşurat, la mijlocul lunii noiembrie a.c., tradiţionala Campanie de promovare a învăţământului dual. Evenimentul a fos torganizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova în colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţului Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova. Au participat în jur de 90 de persoane, dintre care 37 erau operatori economici, dar au fost şi cadre didactice, directori de şcoli inspectori şcolari. Au fost aduse în discuţie detalii despre rețeaua unităților de învățământ profesional/ dual, documente legislative care reglementează organizarea și desfășurarea învățământului profesional/dual, situația școlarizării elevilor la clasa a IX-a învățământ liceal/ profesional, parteneriate pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual, despre beneficiile învăţământului dual, caracteristici specifice, structura pregătiri, condiţii de realizare a învăţământului dual etc.

Despre învăţământul dual
Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic: în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului; în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice; în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice. Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an.

Avantaje pentru elevi
Elevii din învăţământul dual beneficiază de susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, prin care fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual. Suplimentar, elevii primesc o bursă de la operatorul economic, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice (Legea educaţiei naţionale, art. 25). Elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii. În cazul elevilor care frecventează învăţământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport şi facilităţile de cazare şi masă gratuite prevăzute anterior se acordă, conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educaţie şi formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu. De remarcat faptul că nu sunt impozabile: bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.

Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe
Contract de parteneriat încheiat între operatori economici (sau asociaţie/ consorţiu de operatori economici), unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se află unitatea şcolară (contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri); Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, încheiat între elev, (părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor), operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor; Facilităţi fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ (facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale); Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă (gratuite) în internate şcolare pentru elevii din învăţământul dual, indiferent de oferta existentă în localitatea de domiciliu.

Pregătirea admiterii în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021
Până la data de 10 februarie 2020: Implicarea în realizarea propunerii privind componența Comisiei de admitere din unitatea de învățământ, din care face parte şi reprezentantul operatorului economic: Până la data de 24 februarie 2020: Elaborarea împreună cu unitatea de învăţământ a Procedurii de admitere; În perioada martie – iunie 2020: Implicarea în promovarea învăţământului dual în unităţile de învăţământ gimnaziale, alături de reprezentanţii unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu care organizează şcolarizarea. În acest scop este recomandat ca operatorii economici să se implice în promovarea calificărilor profesionale din oferta educaţională în cadrul: vizitelor elevilor din gimnaziu în companiile pe care le reprezintă operatorii economici; întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ cu elevi din gimnaziu şi cu părinţii acestora, pe baza unui grafic stabilit de comun acord cu Inspectoratele şcolare; acţiunilor organizate de inspectoratele şcolare pentru promovarea învăţământului dual.

Calendar admitere în învăţământul dual
7-8 iulie 2020: Participarea operatorului economic la derularea probelor eliminatorii, dacă au fost stabilite de acesta cu unitatea de învăţământ.
13-14 iulie 2020: Participarea operatorului economic la derularea probelor admitere, dacă acestea au fost solicitate de acesta cu unitatea de învăţământ, în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile.
21 iulie 2020: Finalizarea primei etape de admitere la învăţământul dual, moment în care se vor cunoaşte şi numărul de elevi înscrişi în această etapă.
27 – 29 iulie 2020: Participare la probele eliminatorii sau de admitere pentru a doua etapă de admitere în învăţământul dual, acolo unde s-au decis organizarea lor.
31 august 2020: Finalizarea celei de-a doua etape de admitere la învăţământul dual, moment în care se vor cunoaşte şi numărul de elevi înscrişi în această etapă.