Ultima editie tiparita in format pdf

Aspecte pozitive şi negative în învăţământul prahovean

Publicat pe 2019-10-28 11:34:39Mihail Marinescu

Departamentul „Management” are în componența sa 12 inspectori școlari care se ocupă cu desfăşurarea activităţilor din compartimentele: Management Instituțional, Managementul Resurselor Umane, Dezvoltarea Resursei Umane, Activităţi extraşcolare și Educație Permanentă, Proiecte Educaționale, Învățământ particular și alternative educaționale, Minorităţi. Activitățile de îndrumare și control au fost proiectate, realizate și valorizate după următoarele axe: Activități metodice în specialitatea „Management Educaţional”;   Activități de informare și consiliere semestrială în specialitatea „Management Educaţional”; Activități de inspecție școlară conform Regulamentului de inspecție al unităților de învățământ și al Graficului Unic de control al I.S.J. Prahova, an școlar 2018- 2019; Activități de consiliere și mediere a conflictelor, la cerere; Statistici care au vizat diagnoza și prognoza unor probleme ale sistemului, solicitate de Consiliul Județean, Direcția de sănătate Publică, MEN (statistici realizate la nivel județean); Asigurarea calității prin evaluarea riscurilor și realizarea/actualizarea unor proceduri care să evite/atenueze evenimentele ce pot afecta obiectivele instituționale.Rapoartele încheiate în urma acestor inspecții pun în evidentă aspectele pozitive ale proceselor desfășurate în unităţile de învăţământ dar valorizează și observațiile desprinse, în recomandări, intervenții și măsuri ameliorative, pentru care s-au stabilit termene concrete. activități de consiliere și mediere a conflictelor, la cerere.

Neajunsurile din sistemul educaţional, generate de grupuri de interse!
Activitatea de diagnoză a reliefat faptul că neajunsurile înregistrate au fost generate de grupurile de interese sau de comportamentul necenzurat al actorilor implicați în actul de educație, se precizează în Raportul pe anul şcolar trecut prezentat de ISJ Prahova. Aceste aspecte au generat distorsiuni și neîmpliniri în activitatea sistemului: manageri insuficient instruiți /care nu manifestă disponibilitate pentru însușirea noutăților legislative și pentru problemele reale din unitățile școlare; elevii cu probleme comportamentale; familii care nu susțin sau chiar împiedică dezvoltarea propriilor copii; cadre didactice/personal nedidactic/personal administrativ ce reacționează cu întârziere /dezinteres la problemele stringente ale școlii; -manageri/cadre didactice care încearcă eludarea legislației existente; autorități locale dezinteresate de soluționarea problemelor școlii/reprezentanți ai comunităților locale care generează conflicte, sfidând și neglijând nevoile școlii; reprezentanți ai mass-media care combat fenomenele de violentă din școli și încapacitatea școlilor de a le stopa dar care, în paralel, prin publicațiile sau emisiunile pe care le transmit promovează violentă, vulgaritatea, derizoriul; partenerii economici care furnizează servicii de proastă calitate școlilor etc. Din analiza situațiilor evaluate, se subliniază nevoia și importanța unor reacții corecte din partea personalului unităților de învățământ, adică respectarea legalității în toate aspectele vieții școlare. Reprezentanții ISJ Prahova au reușit să medieze potențialele conflicte între grupurile de interese identificate și au făcut recomandări, pentru eliminarea aspectelor care le au generat.

Concluzii desprinse în urma activităților de îndrumare şi control
Aspecte pozitive:
- Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului național de învățământ și al celui teritorial cu cele specifice unității de învățământ;
- Completarea corectă și completă a cataloagelor școlare, a registrelor matricole, a documentelor de studii; - Proiectarea planificărilor cadrelor didactice în acord cu programele școlare, cu structura anului școlar și cu cerințele transmise de către MEN;
- Alegerea CDS în urma unui proces consultativ cu părinții și elevii;
- Aprovizionarea cu manuale în timp util;
- Respectarea legislației în vigoare la evaluarea personalului didactic și nedidactic;
- Soluționarea pe cale amiabilă a petițiilor;
- Participarea în număr considerabil a cadrelor didactice și managerilor de școli, a personalului nedidactic la cursuri de formare continuă;
- Existența unei evidențe privind participarea cadrelor didactice la diferite cursuri de perfecționare;
-Valorificarea rezultatelor de la testările inițiale;
- Analiza rezulatelor obținute, la evaluările externe, în anul școlar anterior și stabilirea măsurilor pentru ameliorarea situației în anul ce urmează;
-Realizarea și afișarea graficelor pentru pregătirile suplimentare (mai ales la disciplinele pentru evaluări externe);
-Informarea părinţilor, elevilor care susțin evaluări naționale pentru a le comunica graficul pregătirilor suplimentare și a Metodologiilor de organizare și desfășurare;
- Constituirea comitetelor de părinți în asociații cu personalitate juridică;
- Modernizarea, întreținerea, igienizarea și estetizarea corespunzătoare a spațiilor pentru studiu și activități practice;
- Achiziționarea echipamentelor de supravegherea probelor de la examenele naționale de către cele mai multe dintre unitățile de învățământ;
- Preocupare pentru menținerea confortului termic în cele mai multe dintre școli pe perioada anotimpului rece;
- Lansarea de proiecte de sponsorizare prin efortul cadrelor didactice și a conducerilor de școli;
-Asigurarea condițiilor optime pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ la clasa pregătitoare;
- Încheierea de parteneriate de colaborare cu reprezentanții comunității locale pentru soluționarea problemelor școlii (supravegherea perimetrului școlii de către poliția comunitară, activități de prevenire desfășurate împreună cu reprezentanții poliției sau ai instituțiilor medicale, organizarea în comun de activități educative cu muzee, teatre etc.);
- Reducerea considerabilă a numărului unităţilor de învăţământ care nu dispun de toate autorizațiile de funcționare.

Aspecte negative
La anumite unități inspectate s-a constatat:
- Elaborarea unor materiale manageriale structurate neadecvat, care nu iau în considerare toate nevoile unității de învățământ sau toate aspectele activităților de sfășurate (planuri manageriale, rapoarte privind starea disciplinară și la învățătura sem/anuale etc.);
- Activitate superficială a comisiilor de evaluare și asigurare a calității;
- Organizarea și desfășurarea defectuoasă a ședințelor cu părinții, ședințele consiliului profesoral, ședințele consiliilor de administrație;
- Completarea defectuoasă a documentelor școlare la unele unități de învățământ;
- Planificări care nu au luat în considerare testele de evaluare inițială și valorificarea lor ulterioară;
- CDS sau CDL fără avizul inspectorului de specialitate (structură CDS/CDL);
- Nerespectarea notificărilor M.E.N. privind statutul C.D.S (aprofundare, extindere și opțional);
- Raportarea cu întârziere /raportarea greșită a unor situații transmise către ISJ Prahova de către directorii unităților de învățământ;
- Înregistrarea unor abateri de la codul de conduită profesională a unor cadre didactice;
- Superficialitate în aplicarea legislației școlare la evaluarea personalului didactic la unele unități de învățământ;
- Aplicarea cu întârziere a sancțiunilor pentru abaterile comportamentale ale elevilor;
- Comunicare defectuoasă între cadrele didactice și părinți, între cadre didactice și directori, între cadre didactice și elevi; - Ignorarea utilizării carnetului de elev ca principal document de corespondență scrisă cu familia elevului;
- Comunicare defectuoasă între personalul nedidactic/auxiliar și conducerea școlii sau cadrele didactice;
- Activități extracurriculare insuficiente/insuficient adaptate nevoilor elevilor;
- Insuficiente activități de sprijin a elevilor cu ritm lent de învățare, la unele unități de învățământ;
- Ofertă educațională neadaptată cerințelor beneficiarilor săi;
- Completarea incorectă a documentelor școlare (cataloage, registre matricole, foi matricole etc.);
- Încălcarea precizărilor ROFUIP la examenele de încheiere a situației școlare/corigență/diferență;
- Număr insuficient de asistențe la ore ale directorilor, șefilor de catedră;
- Slaba monitorizare a profesorilor stagiari, a cadrelor didactice cu prestații didactice contestate;
- Îngrădirea necorespunzătoare a perimetrului unității de învățământ;
- Igienizarea necorespunzătoare a spațiilor;
- Dezinteres pentru modernizarea bazei materiale;
- Utilizare insuficientă a dotărilor (a calculatoarelor la orele de studiu, a laboratoarelor, a bibliotecii);
- Dezinteres pentru atragerea de fonduri (ex: prin închirierea unor spații disponibile sau implicare în proiecte);
- Dezinteres/superficialitate în încheierea de proiecte sau parteneriate care să sprijine viaţa şcolii;
- Comunicare defectuoasă sau intermitentă cu reprezentanții comunității locale;
- Comunicare defectuoasă cu părinții elevilor; informarea cu întârziere a familiilor elevilor;
- Dezinteresul familiilor de elevi în sprijinul pe care ar trebui să îl acorde acestora;
- Dezinteres/superficialitate în încheierea de proiecte sau parteneriate care să sprijine viața școlii.

Măsuri luate de reprezentanții I.S.J. Prahova în scopul prevenirii neajunsurilor
Înregistrate: analiza inspecțiilor școlare din anii școlari anteriori, pentru a preveni recurența acestora; verificarea nivelului de însușire al recomandărilor făcute în activitățile de inspecție și evaluarea anuală justă a directorilor /directorilor adjuncți, în raport cu nivelul de îndeplinire al acestora; solicitarea suportului tehnic altor instituții, atunci când problemele identificate au impus acest lucru: Direcția Generală și Asistență Socială pentru Protecția Copilului; Direcția de Sănătate Publică; Inspectoratul Județean de Poliție; Consiliul Județean, Instituția Prefectului etc.; organizarea activităților de îndrumare și control în acord cu informațiile furnizate în petițiile înregistrate la I.S.J. Prahova; informarea și formarea directorilor unităților de învățământ prin activități județene periodice și îndrumări metodice.