Ultima editie tiparita in format pdf

Vedeţi când vă puteţi înscrie pentru obţinerea Definitivării în învăţământ

Publicat pe 2019-10-01 12:20:34Mihail Marinescu

În luna octombrie 2019 încep înscrierile pentru examenul de definitivat, sesiunea 2020. Dosarele pentru înscrierea la examenul de definitivat, sesiunea 2020, însoțite de adresă de înaintare (în dublu exemplar) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, camera 12, de către responsabilul cu formarea continuă din unitățile de învățământ, după cum urmează: unitățile de învățământ preuniversitar din mediul rural: 16 – 17 şi 18 octombrie, între orele 10.30 – 15.00; unitățile de învățământ preuniversitar din mediul urban: Grădinițe cu Personalitate Juridică, Cluburi Sportive, Palatul Copiilor, Cluburile Copiilor, Şcoli profesionale, Şcoli speciale: 21 – 22 octombrie 2019, între orele 10.30 – 15.00; Şcoli gimnaziale 23 – 24 şi 25 octombrie, între orele 10.30 – 15.00; Colegii, Licee, Școli Postliceale 28 - 29 şi 30 octombrie, între orele 10.30 – 15.00.

Condiții de înscriere
(1) Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.
(2) Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică se pot înscrie la examen dacă în anul de stagiu desfăşoară activitate la catedră cu normă întreagă în calitate de cadru didactic calificat şi pot susţine proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă.
(3) Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea, la caseria unității de învăţământ desemnată centru de examen (Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Ploiești), a unei taxe în cuantum de 300 lei. Taxa se va putea achita în perioada 7 - 14 octombrie 2019, între orele 8.00 – 16.00. La achitarea taxei se va elibera chitanță. Copia chitanței va fi depusă la dosarul de înscriere.

Înscrierea candidaților
Înscrierea la examen se face pe baza dosarului de înscriere, care conţine următoarele documente: fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat; copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ; document certificat "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică; copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui; adeverinţă privind calificativul "Bine" sau "Foarte bine" acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu; adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen; adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

Structura examenului: Etapa I – eliminatorie: susținerea a două inspecţii de specialitate, realizate la patru activități didactice; evaluarea portofoliului profesional. Etapa a II-a-finală: o probă scrisă. În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60% iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Portofoliul profesional personal este alcătuit de fiecare candidat, pe parcursul unui semestru. Portofoliul profesional personal este particularizat pentru una din clasele/grupele din norma didactică a candidatului și evaluează nivelul de competență didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. În elaborarea portofoliului profesional personal, candidatul respectă precizările formulate în programa de pedagogie și elemente de psihologie școlară în vigoare, corespunzătoare funcției didactice ocupate. Portofoliul profesional personal cuprinde: Curriculum Vitae; o scrisoare de intenție, având între 200 și 400 de cuvinte, în care se prezintă motivația participării la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional și propuneri de ameliorare; un raport de progres școlar, însoțit de următoarele documente suport (planificările: anuale, semestrială și pe unități de învățare, minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecții diferite, instrumente de evaluare, catalogul profesorului, resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei); autoevaluarea portofoliului profesional, conform Grilei de evaluare; evaluarea portofoliului profesional personal este realizată conform Grilei de evaluare precizate în anexa nr. 4, în ziua în care este efectuată cea de-a doua inspecție de specialitate, de către comisia constituită pentru efectuarea inspecției. Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 și 10. Nota acordată nu poate fi contestată. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul școlar precedent anului în care se susține examenul; b) media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective; c) să îndeplinească condițiile privind vechimea de predare efectivă la catedră. La proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ se pot prezenta și cadrele didactice al căror contract de muncă, la data desfășurării acestei probe, este suspendat sau a încetat, în condițiile legi.