Ultima editie tiparita in format pdf

A apărut un nou calendar pentru mobilitatea personalului didactic

Publicat pe 2019-05-03 11:39:44Mihail Marinescu

Au fost făcute publice etapele de mobilitate din cadrul Calendarului mişcării personalului didactic din judeţul Prahova, ce cuprinde activităţi ce se vor derula în perioada mai-iulie 2019, după modificarea și completarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Astfel, de precizat că data de desfăşurare a probei scrise a Concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante şi rezervate din învăţământul prahovean (valabile pentru anul şcolar 2019-2020) – cunoscut mai mult sub denumirea de concurs de titularizare – a rămas neschimbată, adică 17 iulie. S-a modificat perioada de depunere a dosarelor şi a cererilor de înscriere, acum fiind între 23 şi 29 mai, în loc de 16-24 mai. De reţinut şi faptul că validarea dosarelor se face în ziua de 30 mai, în loc de 28 mai cum era iniţial, toţi cei care şi-au arătat interesul pentru a participa la concurs fiind nevoiţi să se prezinte la validare, iar dacă omit această procedură sunt consideraţi retraşi din concurs şi nu vor mai avea aceleaşi drepturi ca cei care participă la concurs, referindu-ne în special la şedinţele publice de repartizare pe posturile/ catedrele vacante pentru anul şcolar 2019-2020. De asemenea, inspecţiile la clasă şi probele practice se vor susţine în perioada 4-11 iunie, în loc de 3-10 iunie.

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ şi pretransferul personalului didactic prin schimb de posturi prin consimţământ scris
6 mai: afişarea, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, a listei reactualizate cuprinzând posturile/catedrele vacante/ rezervate, complete/ incomplete; afişarea la unităţile de învăţământ a condiţiilor specifice necesare ocupării posturilor/ catedrelor vacante;
6 mai (14.30-16.30), 7 mai (9,00-14,00); 8-9 mai (orele 09.00-16.00): înregistrarea, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, a cererilor însoţite de documentele justificative (dosare), de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/pretransfer prin schimb de posturi;
10 mai: afişarea la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (avizier şi pe pagina web - www.isj.ph.edu.ro) a listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la pretransfer;
10-13 mai: înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;
14 mai: soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al ISJ Prahova și afișarea punctajelor finale;
7-14 mai: desfăşurarea inspecțiilor speciale și a probelor practice/ orale de profil şi afişarea rezultatelor; 7-14 mai: înregistrarea, la unitatea/ unităţile de învăţământ a cererilor însoţite de documentele justificative ( dosare), de către cadrele didactice care solicită pretransfer în vederea obţinerii acordului de principiu;
15-16 mai: depunerea, la comisia de mobilitate a ISJ Prahova, de către personalul didactic care solicită transfer consimțit, a contestaţiilor privind acordurile/ acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ;
16 mai: analiza contestațiilor în comisia de mobilitate a ISJ Prahova privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ și transmiterea către unitățile de învățământ în care s-au înregistrat abateri de la Metodologie, a adreselor pentru reluarea procedurii, în vederea eliminării erorilor;
17 mai: depunerea de către candidaţi la ISJ Prahova a acordurilor de principiu/refuzului de pretransfer obţinute de la unităţile de învăţământ;
20 mai: şedinţă publică de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ; 24 mai: emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

Reîncadrarea conform art.59-60 din metodologia de mobilitate cu conditia suspendarii pensiei pe durata reîncadrarii
6 mai: afişarea listei reactualizate a posturilor/ catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete;
13-15 mai: depunerea cererilor de reîncadrare , la unităţile de învăţământ la care au funcţionat ca titulari, de către personalul didactic pensionat care nu a depăşit cu trei ani vârsta de pensionare sau care se află în situația prevăzută la art.60 din Metodologia de mobilitate;
16 mai: aprobarea/ neaprobarea de către consiliile de administrație a cererilor depuse;
17 mai: comunicarea de către consiliile de administrație a acordului/refuzului privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic care se află în situația prevăzută la art. 59-60 din Metodologia de mobilitate la inspectoratul şcolar (listă conform machetelor) orele 10.00-15.00;
20 mai: validarea de către consiliul de administraţie al ISJ Prahova a listelor cuprinzând personalul didactic pensionat reîncadrat ca titular în funcţia didactică deţinută anterior pensionării;
20-21 mai: depunerea și inregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare;
22 mai: soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al I.S.J.Prahova; 24 mai (orele 14:00 – 15:00): emiterea şi comunicarea deciziilor.

Stabilirea continuității pentru detașarea la cerere
16-15 mai: înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate la detașare în baza mediilor de repartizare de minimum 5,00, obținută la concursurile de titularizare din sesiunile 2018 și/ sau 2017;
16 mai: discutarea cererilor şi emiterea acordurilor de principiu/ refuzului în consiliul de administraţie al unităţii şcolare;
17 mai: comunicarea de către consiliul/ consiliile de administraţie acordului de principiu/ refuzului motivat către inspectoratul școlar – listă conform machetelor (orele 9.00-13.00) şi personalul care a depus cerere-adresă cu acordul de principiu/ refuzul motivat;
28-29 mai: înregistrarea la ISJ Prahova a dosarelor personale de către candidaţii care au primit acordul de principiu pentru continuitate la detașare la cerere în baza notelor 2017 și /sau 2016, în anul şcolar 2019-2019;
26 august: ședință de repartizare pentru detașare la cerere prin continuitate;

Ocuparea prin concurs național a posturilor/catedrelor vacante/rezervat
22 mai: publicarea listei finale reactualizată a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate, complete/ incomplete, pentru concurs; 23-29 mai: înregistrarea la ISJ Prahova a dosarelor de către candidaţi (inclusiv detașările la cerere);
24 şi 29 mai: verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului; 30 mai: validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați. Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs (absolvenții promoției 2019 validează în 10 iulie 2019, orele 9.00-14.00);
3 iunie: afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice;
4-11 iunie: susținerea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice;
17 iulie: desfășurarea probei scrise;
25 iulie: repartizarea candidaților pe posturi didactice/ catedre publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
31 iulie: repartizarea titularilor care au participat la concurs și care au obținut media minimum 7,00 ( atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială), pe posture didactice/ catedre vacante, indiferent de viabilitatea acestora;

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020
13-15 mai: înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ de către personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,pentru prelungirea acestuia în anul şcolar 2019-2020, încadrat în baza mediei minimum 7,00 obţinute la concursurile din 2017,2018 ( 2018-2015 pentru învăţătorii care au continuitate la aceeași clasă de elevi), care a obţinut definitivarea în învăţământ sau sunt înscriși la definitivat, sesiunea 2020, în vederea prelungirii contractului individual de muncă în anul şcolar 2019-2020);
16 mai: discutarea cererilor şi emiterea acordurilor de principiu/ refuzului în consiliul de administraţie al unităţii şcolare; 21 mai: actualizarea, la ISJ Prahova, a dosarelor personale de către candidaţii care au primit acordul de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2019-2020; 24 mai: emiterea şi comunicarea deciziilor.

Detașarea la cerere, prin concurs specific (punctaj)
23-29 mai: înregistrarea la inspectoratele școlare a dosarelor de înscriere însoțite de documentele solicitate;
28 mai: afișarea punctajelor şi validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați;
30 mai: validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați;
27 august: ședință de repartizare a candidaților, care au solicitat detașare prin concurs specific;

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020 (pentru cadrele didactice care au obținut media 5 la concursurile de titularizare din 2017, 2018- acorduri de principiu)
13-15 mai: înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ de către personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru prelungirea acestuia în anul şcolar 2019-2020, încadrat în baza mediei minimum 5,00 obţinute la concursurile din 2017, 2018 (2015-2018 pentru învăţătorii care au continuitate la aceeași clasă de elevi);
16 mai: discutarea cererilor şi emiterea acordurilor/ acordurilor de principiu/ refuzului în consiliul de administraţie al unităţii şcolare;
22-26 mai: înregistrarea, la ISJ Prahova, a dosarelor personale de către candidaţii care au primit acordul de principiu pentru prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2019-2020; 2
8 august: ședință de repartizare a cadrelor didactice care au solicitat prelungirea contractului individual de muncă, conform art.85 din Metodologie.