Ultima editie tiparita in format pdf

Retraşi de la definitivat!

Publicat pe 2019-01-16 13:17:45Mihail Marinescu

În perioada 8 – 10 ianuarie, candidaţii care s-au înscris pentru examenul de definitivat, sesiunea 2019, au fost programaţi să se prezinte la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, pentru validarea înscrierii. Această procedură era obligatorie, pentru parcurgerea etapelor urmatoare ale susţinerii definitivatului. Pentru respectiva sesiune a definitivatului erau înscrişi, iniţial, 280 de candidaţi, însă, la validare, patru dintre aceştia s-au retras din.. cursă. Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, structura examenului de definitivat este următoarea: etapa I – eliminatorie (cuprinzând susţinerea a două inspecţii de specialitate şi evaluarea portofoliului profesional); etapa a II-a – finală (o probă scrisă). Inspecţia de specialitate este efectuată de o comisie formată din: inspectorul şcolar care coordonează disciplina la care candidatul susţine examenul şi care are aceeaşi specializare sau poate preda disciplina celui inspectat, potrivit Centralizatorului; directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ în care se desfăşoară inspecţia/responsabilul comisiei metodice de specialitate. Inspecţiile de specialitate la clasă se evaluează prin note de la 1 la 10, în baza fişelor de evaluare a activităţii didactice. Notele obţinute la inspecţiile de specialitate şi nota finală, calculată ca medie aritmetică a acestora cu două zecimale exacte fără rotunjire, se trec în procesul-verbal pentru inspecţia de specialitate, se semnează de către membrii comisiei care efectuează inspecţia şi se consemnează în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar curent, conform Calendarului; media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2018-2019: Efectuarea inspecțiilor de specialitate - până la 31 mai 2019; Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică – 3 – 14 iunie 2019; Susţinerea probei scrise – 24 iulie 2019; Afişarea rezultatelor – 31 iulie 2019; Înregistrarea contestaţiilor – 31 iulie – 1 august 2019; Soluționarea contestaţiilor – 1 – 5 august 2019; Afişarea rezultatelor finale – 5 august 2019.