Ultima editie tiparita in format pdf

Admitere 2018

Publicat pe 2018-05-15 11:00:45Mihail Marinescu

Veşti importante pentru absolvenţii de clasa a VIII-a

Pentru o mai bună informare privind Admiterea în învăţămânul liceal, în fiecare an este tipărit „Ghidul candidatului”, elaborat, evident, pentru absolvenţii de învăţământ gimnazial. În acest an, ghidul a fost publicat, pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, pe 7 mai, el urmând a fi distribuit în fiecare şcoală, pentru fiecare elev.  Ghidul candidatului cuprinde: extras din „Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat”; calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018 -2019; extras din „Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat”; calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019; extras din „Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor”; calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3; planul de şcolarizare al judeţului Prahova pentru anul şcolar 2018 -2019; modelul fişei de înscriere.

Evaluarea naţională
Înainte de parcurgerea etapelor de Admitere, elevii de clasa a VIII-a trebuie să susţină Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat, având o pondere de 80% pentru media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu. Acestei medii i se alătură media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. Media de admitere se calculează indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Evaluarea naţională se susţine în zilele de 11 şi 13 iunie, la Limba şi literatura română şi, respectiv, la Matematică, înscrierile având loc între 4 şi 8 iunie.

Înscrirea pentru Admitere, completarea fişelor de opţiuni de către elevi

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, 29 iunie-3 iulie 2018, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la Centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de Calendarul admiterii, 29 iunie-3 iulie 2018. Centrul special de înscriere pentru elevii din alte judeţe va funcţiona în sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Democraţiei, Nr. 35. Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene. Fiecare unitate de învăţământ gimnazial completează şi listează din calculator, pentru prima etapă de admitere, o singură fişă de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnată şi ştampilată de directorul şcolii. Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, fişa de înscriere listată pentru pentru prima etapă de admitere are anexată, în original, fişa cu rezultatele la probe, semnată şi ştampilată de directorul unităţii de învăţământ la care acestea au fost susţinute.

Repartizarea computerizată
După încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaţilor şi a mediilor/notelor prevăzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de învăţământ gimnazial afişează, până la data de 26 iunie 2018, lista cuprinzând candidaţii din şcoala respectivă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Repartizarea computerizată se efectuează până la data de 9 iulie. Elevii trebuie să fie extrem de atenţi atunci când completează fişele de înscriere, care conţin numele liceelor şi codurile aferente. Candidaţii vor compla, pe fişa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. Este indicat să se bifeze cât mai multe coduri, pentru a se evita eventualele neplăceri cauzate de nerepartizare. Oricum, metodologia de admitere prevede şi o a doua etapă de repartizare, dar ea se va face în şedinţă publică şi în funcţie de locuriel rămase neocupate după prima sesiune de admitere, pe 7 septembrie. Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt judeţ primesc, în perioada 29 iunie-3 iulie 2018, de la unitatea şcolară pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completată cu datele personale şi, după caz, cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere. Pe aceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de provenienţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea. Înscrierea la licee a candidaților declarați admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte: a) cererea de înscriere; b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; c) adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a; d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); e) fişa medicală. Candidații care nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană/a municipiului Bucureşti de admitere. Aceşti candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
Pentru liceele/clasele la care se organizează probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, înscrierea se desfăşoară în perioada 14-15 mai 2018, la Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” din Ploieşti. Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se desfăşoară în perioada 16-18 mai 2018 la Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploieşti şi la Şcoala Gimnazială „H.M. Berthelot” Ploieşti. Candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învăţământ liceal din judeţ care organizează clase bilingve pentru limba modernă respectivă. Rezultatele probelor menţionate la alineatul vor fi afişate în 22 mai 2018, la unitatea şcolară care a organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectivă se depun eventualele contestaţii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prevăzut acest lucru (numai la proba scrisă). Rezultatele contestaţiilor se afişează în data de 25 mai 2018. Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă primesc, de la unitatea şcolară la care au susţinut probele, anexa fişei de înscriere, completată sau nu, după caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă în perioada 29-31 mai 2018.

A doua etapă de Admitere în învăţământul liceal

În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în data de 3 septembrie 2018, iar susţinerea probelor se face în perioada 4-5 septembrie 2018. Pe 4 septembrie se desfăşoară probele de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Calendarul Admiterii mai cuprinde: 3-6 septembrie: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare; 7 septembrie: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informati că centralizată.

Admiterea în învățământul profesional de stat
Pot opta pentru învățământul profesional şi în învăţământul dual elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare. În vederea admiterii în învățământul profesional, unitatea de învățământ care organizează învățământ profesional poate organiza, în anumite condiții, preselecția candidaților și/sau proba suplimentară de admitere. Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional, admiterea în învăţământul profesional se realizează în două etape. În fiecare etapă de admitere se organizează: a) înscrierea candidaților; b) preselecția candidaților, după caz; c) proba suplimentară de admitere, după caz; d) admiterea candidaților și afișarea rezultatelor. Între 15 şi 19 iunie se derulează înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional se face la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza opțiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere. Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional a elevilor din clasa a VIII –a și a absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial. Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție, se desfăşoară în zilele de 20 şi 21 iunie. Pe 21 iunie se comunică rezultatele sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere. În zilele de 21 şi 22 iunie are loc înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat care nu au organizat sesiune de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat. Între 25 şi 29 iunie se desfășoară proba suplimentară de admitere, cu precizarea că aceasta se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările profesionale pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile. Candidații care au fost declarați admiși îşi pot depune dosarele de înscriere în zilele de 3 şi 4 iulie. Etapa a doua de admitere în învăţământul seral se desfăşoară între 31 august şi 7 septembrie.