Ultima editie tiparita in format pdf

49 de ani de la înfiinţarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

Publicat pe 2017-12-21 15:58:18Mihail Marinescu

Data de 15 decembrie este declarată ca fiind Ziua Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, în acest an, 2017, instituţia împlinind 49 de ani de existenţă. Cu acest prilej, la sediul instituţiei a fost organizată astăzi, 21 decembrie, o activitate pe cât de frumoasă, pe atât de emoţionantă, în care actualii inspector şcolari s-au reîntâlnit cu foştii inspectori şcolari, nelipsind nici cei care se află ori care s-au aflat la cârma Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, depănându-se amintiri într-o atmosferă plină de căldură sufletească. Au fost prezenţi, de asemenea, reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic Prahova, conducerea acestei instituţii, asigurată de prof. Mariana Daniela Cazacu. După un discurs susţinut de prof. Nicolae Angelescu – inspector şcolar general al ISJ Prahova, au urmat momentele artistice, moderator al evenimnetului fiind prof. Cristina Ionescu – inspector şcolar de limba română. Pe scenea sălii de festivităţi a Casei Corpului Didactic Prahova a urcat, întâi, grupul de elevi instrumentişti de la Colegiul de Artă “Carmen Sylva”, care a interpretat melodii se sezon, de Crăciun. După aceea, ne-au încântat profesori de religie, care au format un grup coral, intepretând muzică psaltică dedicate sărbătoririi Naşterii Domnului. Partea artistică a fost încheiată de un alt grup vocal, membrii coralei “Ioan Hristu Danielescu”, alcătuit din profesori, ingineri, functionari publici. Evenimentul ce a marcat împlinirea a 49 de ani de activitate ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova avea să se încheie protocolar, participanţii socializând şi servind şampanie.
*Din istoria bogată al instituţiei am selectat unele aspecte mai importante, pe care vi le prezentăm în cele ce urmează, extrase din lucrarea profesorului Ion Dumitru: „Inspectoratului Şcolar Prahova – studiu monografic”. Astfel, se precizează că, după 1815, a fost legiferat, în Ţara Românească, controlul de stat al şcolilor, prin Legea şi regulamentul pentru şcoală universală şi Regulamentul învăţăturilor publice, iar în Moldova prin Regulamentul şcolilor publice. Aceste legi/ regulamente au apărut ca o necesitate a timpului de atunci, deoarece se dezvoltase reţeaua şcolilor de la oraşe şi sate, încât era nevoie de reglementări unitare privind conducerea şcolilor, controlul procesului de învăţământ, obligaţiile învăţătorilor şi ale profesorilor, atribuţiile revizorilor şcolari de la nivelul plăşilor, evidenţa elevilor, drepturile şi sancţiunile acestora etc. Potrivit Regulamentului învăţăturilor publice din 1832, şcolile erau conduse şi administrate de un sfat de instrucţie format din efori, un director şi un revizor şcolar. Revizorii şcolari, aleşi dintre învăţătorii cu renume, controlau şcolile primare comunale şi preparandale, fiind, la rândul lor, subordonaţi unor profesori de la şcolile din centrul de judeţ, care primeau informaţiile, le analizau, concluzionau şi formulau măsuri/sarcini de rezolvat. Primele posturi de revizori şcolari plătiţi se înfiinţează pe la mijlocul secolului al XIX-lea, în fiecare judeţ. Ca urmare a creşterii numărului de şcoli s-a înfiinţat şi Corpul de subrevizori şcolari, care controla şcolie rurale. În anul 1860 se înfiinţează, prin lege, câte un post de inspector şcolar la nivel de judeţ. În Ploieşti, prima persoană care a avut obligaţia să îndrume, organizeze şi să controleze învăţământul din oraş şi din judeţ a fost institutorul superior M.I.Georgescu, de la Şcoala Primară Publică nr.1, întâiul preşedinte al Secţiunii de Prahova a Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român, înfiinţată la 12 decembrie 1866. Acesta era sprijinit de revizorii/inspectorii şcolari: Zaharia Antinescu şi Basile Drăgoşescu. La Ploieşti, fiinţa Revizoratul Şcolar Prahova, pe la 1901, pe când ministru al Instrucţiunii Publice era Spiru Haret. Urmare a înfiinţării, în 4 iunie 1862, prin Decretul Domnesc nr. 415, al Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunii, prin Legea instrucţiunii publice (1864) se definesc felul, rolul şi modalităţile de control prin inspecţie şcolară. Legea stabilea că şcolile pot să fie controlate de 1-2 revizori pentru fiecare judeţ şi de subrevizori şcolari, chiar şi de institutori şcolari renumiţi. Prin această lege, revizorul şcolar avea dreptul să controleze/inspecteze numai şcolile primare. Tot prin această lege se înfiinţează Registrul de inspecţie şcolară, ca document official şi legal. În 1876 apar regulamentul şi instrucţiunile pentru revizorii şcolari.În 1892, prin Legea pentru Organizarea Administraţiei Centrale, la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, se înfiinţează serviciul de control al învăţământului. În 1919 prin Legea de organizare a Ministerului Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor se prevedea că şcolile publice şi particulare puteau fi controlate de directorii din minister, de inspectorii generali şi inspectorii de specialitate, de inspectorii de circumscripţie şi de revizori şcolari (un prim început de descentralizare), iar prin Legea din 1936 se reorganizează inspecţia şcolară, la nivelul ministerului şi revizoratelor judeţene. În 1897, revizor şcolar era D. Goldeanu. În 1914, Revizoratul Şcolar Ploieşti, situat în str. Plevnei nr.3, era încadrat cu G.Tomescu(inspector şcolar), Gh.S. Ioneanu , I Grigorescu, N Cristescu, Gh. Dinescu. În 1939, inspector şcolar general era C. Angelescu, iar revizor şcolar Petre Cucu, cunoscut şi ca publicist. Inspecţia şcolară capătă, în perioada interbelică, forme şi conţinuturi noi. Pe structura administrativă aprobată au apărut secţii de învăţământ regionale, raionale şi orăşeneşti, cu dublă subordonare, Ministerului Învăţămantului Public şi sfaturilor populare. Prin Legea nr. 6 din 1957, privind organizarea şi funcţionarea sfaturilor populare, secţiile de învăţământ trec în subordinea organelor locale. Controlul efectuat în perioada de după 1952 era de două tipuri: cel ierarhic şi cel de specialitate. Inspecţie de specialitate realizau toţi inspectorii, de la toate palierele. În urma Legii 57/1968, de organizare şi funcţionare a consiliilor populare, sau creat inspectoratele şcolare, ca organe de specialitate ale administraţiei de stat. Acestea erau subordonate consiliilor populare judeţene şi Ministerului Învăţământului. În anul 1970 apare Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, care stabileşte mai clar atribuţiile inspecţiei şcolare şi organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de îndrumare şi control. Statutul personalului didactic, apărut în 1969, fixează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cadru didactic pentru a fi inspector şcolar. Inspecţia şcolară are o existenţă îndelungată, dovedindu-se de-a lungul timpului necesitatea acesteia. A pornit fără reguli clare, cu personal fără pregătire specială, ajungând la stadiul de profesie, în unele ţări, şi la cel de funcţie, pe o perioadă determinată, la noi şi în alte ţări. Sub orice formă s-a exercitat, inspecţia şcolară s-a dovedit a fi benefică pentru şcoală. Cel care a efectuat inspecţia avea, la început, doar misiunea de a controla unităţile de învăţământ şi cadrele didactice. Pe măsură ce inspectorul era recrutat dintre cadrele didactice, pe lângă control, realiza şi îndrumarea celor controlaţi, precum şi evaluarea elevilor, ceea ce asigura schimbarea calitativă a procesului de predare – învăţare. După ce inspectorul a fost pregătit special pentru exercitarea funcţiei, calitatea inspecţiei a crescut şi influenţa ei asupra prestaţiei didactice a devenit evidentă. Deci, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre, inspecţia şcolară a fost un agent important al reforme. După reforma administrativă din 1950, controlul şi îndrumarea şcolilor din Ploieşti au revenit Secţiei de Învăţămant Oraş Ploieşti, care se va transforma în Secţia de Învăţământ şi Cultură Oraş Ploieşti şi, pentru puţin timp, în Inspectoratul Şcolar al Municipiului Ploieşti. Şefi ai Secţiei de Învăţământ Oraş Ploieşti au fost profesorii: Aspasia Vasiliu, Dumitru Ionescu, Mihail Marin, Ion Cerneanu (interimar), Octav Andreescu. La 1 noiembrie 1969 s-a înfiinţat Inspectoratul Şcolar al Municipiului Ploieşti. La 1 octombrie 1973, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Ploieşti s-a desfiinţat, atribuţiile sale fiind preluate de I.S.J. Prahova, iar profesorii Gheorghe Nedelea şi Gheorghe Zara au fost transferaţi la I.S.J. Prahova, primul ca inspector şcolar la specialitatea matematică, iar al doilea ca inspector şcolar pentru perfecţionarea şi evidenţa personalului didactic. Pe postul de inspector la serviciul personal avea să funcţioneze mai mulţi ani, prin trecerea de la specialitate, prof. Gheorghe Nedelea, care este promotorul evidenţei computerizate a personalului didactic din Judeţul Prahova, se arată în lucrarea concepută de prof. Ion Dumitru.