Ultima editie tiparita in format pdf

CONVOCATOR

Publicat pe 2021-04-08 11:45:12

Președintele “Obștei Moșnenilor Starchiojdeni și  Bătrâneni” și Consiliul Director  convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor Obștei Moșnenilor Starchiojdeni  și Bătrâneni, pentru data de 26.04.2021, ora 10.30, care se va ține în comuna Starchiojd, sat Starchiojd nr.1, județul Prahova, având următoarea ordine de zi:

Se propune :
1. Validarea / aprobarea modificării art. 13 din Statutul Asociației Obștei Moșnenilor Starchiojdeni și Bătrâneni în sensul: Adunările Generale Ordinare și Extraordinare se convoacă numai prin intermediul unui anunț (convocator) semnat de minim 6 (șase)  membri ai Consiliului Director al Obștei Moșnenilor Starchiojdeni și Bătrâneni care este format din 11 (unspezece) membri, convocator care se va înregistra obligatoriu în registrul de evidență al Asociației Obștea Moșnenilor Starchiojdeni și Bătrâneni și va fi vizat de Administratorul Obștei prin semnătură și ștampilă. Anunțul va fi publicat într-un ziar cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea ședinței care se va ține la sediul Obștei;

2. Validarea / aprobarea modificării art.20 din Statutul Asociației Obștei Moșnenilor Starchiojdeni și Bătrâneni în sensul: Consiliul Director lucrează în ședințe lunare sau când este nevoie la convocarea administratorului, întocmindu-se pentru fiecare întrunire proces verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite, opiniile separate etc.
Membrii Consiliului Director al Obștei Moșnenilor Starchiojdeni și Bătrâneni care nu sunt prezenți la ședințele Consiliului Director, Adunări Generale Ordinare și Extraordinare nu vor mai fi renumerați pentru lunile în care sunt absenți, decât în cazuri excepționale (îmbolnăvire-medical etc.);


La adunare pot participa toți membrii, personal sau prin împuternicit, conform dispozițiilor statutare. În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile legale privind cvorumul și valabilitatea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Obștei Moșnenilor Starchiojdeni și Bătrâneni se va ține în data de 27.04.2021, la aceeași oră, adresă și având aceeași ordine de zi.