Ultima editie tiparita in format pdf

27 mai – Duminica Rusaliilor

Publicat pe 2018-05-22 15:57:35 Preot Ştefan Al. Săvulescu

Sărbătoarea Rusalilor, ziua Pogorârii Duhului Sfânt peste Sf. Apostoli este ziua de întemeiere a Bisericii creştine. Cincizecimea, adică a Cincizecea zi de la Învierea Domnului este ziua voită de Tatăl, făgăduită de Fiul şi împlinită de Duhul Sfânt. Este ziua deplinei Revelaţii a Sfintei Treimi în lume: crearea, mântuirea şi sfinţirea. Înainte de patima sa cea de bună voie, ştiind Iisus toate cele ce aveau să se întâmple cu El şi nevoind să-i lase pe sfinţii apostoli în deznădejde şi în necunoaşterea deplinei mântuiri pe care a adus-o, le-a făgăduit că-l va trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care-i va călăuzi şi va vesti cele viitoare, îi va mângâia şi-i va preamări.

El se va numi Mângâietorul, fiindcă va mângâia pe tot cel ce se lasă călăuzit de El. 

Timp de 40 de zile după Învierea sa, Mântuitorul s-a înfăţişat pe sine viu prin multe semne doveditoare, arătându-li-se şi vorbind despre Împărăţia lui Dumnezeu şi le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim şi să aştepte făgăduinţa Tatălui. În sfârşit s-a împlinit făgăduinţa. Ucenicii Domnului şi cu Prea Curata Fecioară Maria se află împreună la rugăciune într-o singură inimă şi un singur gând. În ziua Rusaliilor sai a Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli a devenit deplină unirea noastră cu Hristos. Iisus Hristos a murit pentru ca s-i unească pe toţi cu Sine şi să-i împace cu Dumnezeu Tatăl El a împăcat prin cruce pe oameni cu Dumnezeu şi i-a apropiat pe unii de alţii ca să creeze omul cel nou. Biserica este, aşadar, Hristos în toţi, uniţi prin lucrarea Duhului Sfânt într-un chip viu şi indisolubil. Este o singură Biserică fiindcă unul este capul ei Iisus Hristos şi toţi credincioşii sunt mădulare ale aceluiaşi trup tainic al lui Iisus Hristos. Această unitate sfântă în Iisus Hristos a fost consfinţită de Duhul Sfânt în Ziua Rusaliilor. Minunată a fost lucrarea Duhului Sfânt asupra Sfinţilor Apostoli. Ei au devenit oameni noi. Aşa s-a născut Biserica celor dintâi botezaţi în numele Sfintei Treimi. Duhul Sfânt era cel ce conducea Sfânta Biserică prin Sfinţii Apostoli şi prin urmaşii lor precum citim în cea dintâi istorie a Bisericii noastre primare, lăsată nouă de Sfântul Evanghelist Luca.

Duhul Sfânt este cel de învăţa pe Sfinţii Apostoli, îi îndruma pe calea adevărului şi îi ferea de rătăciri. Biserica este icoana Sfintei Treimi şi leagănul cel sfânt în care credincioşii trăiesc împreună cu Dumnezeu cel Unul în fiinţă şi întreit în persoane, de aceea găsim de la început în slujbele Sfintei Biserici invocarea Sfintei Treimi de la Sfântul Apostol Pavel: „Darul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie  cu voi cu tot”. Duhul Sfânt este cel ce învaţă, păvăţuieşte şi apără Sfânta Biserică de rătăciri. Duhul Sfânt este cel ce cercetează, caută, adevereşte, alege episcopii şi preoţii, trimite misionari, împarte daruri şi face ca Biserica să fie „stâlp şi temelie a adevărului”. Duhul Sfânt este numit „Paraclet” sau „Mângâietor”. Se cuvine să mulţumim Sfântului Duh pentru tot ceea ce este frumos în lume, pentru parfumul florilor, pentru strălucirea stelelor, pentru frumuseţea piscurilor înalte ale munţilor, pentru susurul izvoarelor. Se cuvine să mulţumim Sfântului Duh pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru inspiraţia Sfintei Scripturi, pentru Sfintele taine prin care lucrează la sfinţirea vieţii noastre, pentru sfinţii care ne împodobesc Sfânta Biserică. Se cuvine să-i mulţumim Sfântului Duh pentru toate darurile pe care ni le dă pentru ca viaţa noastră să înainteze pe treptele desăvârşirii spre împlinirea voii lui Dumnezeu care aşteaptă ca toţi oamenii să ajungă la cunoştinţa adevărului şi să se mântuiască în veci de veci. Amin.